(852) 2573 8411


Home » 課程資訊 » NLP執行師課程時間表

NLP 專業執行師證書課程 時間表

2017年 9月 NLP專業執行師證書課程  (星期六班)

 時間表

9月16日

9月23日

10月7日

10月14日 

         10月21日

11月11日

11月18日

11月25日

12月2日

         12月9日

上課時間上午10時至下午3時30        
 工作坊:待定
 考試:待定